UTBILDNINGAR

Certifierade utbildningar

Vi är certifierade av SÄKER SKOG och SYN att utföra utbildning samt examination inom både motorsåg och röjsåg samt Natur och kulturhänsyn röjning/förröjning. Läs mer om våra utbildningar nedan.

Motorsågskörkort A B C

Ett bra sätt att skaffa kunskap om sågning, där säkerheten står i fokus. Teoretiska och praktiska prov ingår i alla klasser.

Klass A

(EN DAG)

 • Grundkunskaper för sågning på "vedbacken"
 • Lagar
 • Säkerhet
 • Skyddsutrusning
 • Skötsel
 • Handhavande med såg
 • Filtekniker
 • Sågning med dragande och skjutande kedja
 • Instick tvärs och längs träets fiberriktning.

Klass B

(TVÅ DAGAR)

Klass C

(TRE DAGAR)

 • Avancerad trädfällning.
 • Kunskaper och färdigheter med fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten. Tex svåra trädfällningar, svårt fastfällda träd samt tillvaratagande av skadade träd.

Inspirationsdagar

Välkommen att inspireras, på skogsdag om röjning, hos oss! Kom till oss och uppgradera eller skaffa dig nya röjkunskaper för höstens röjning. Du startar där du är i din erfarenhet.

Skogsdag

(EN DAG)

 • Sågteknik och säkerhet
 • Filning
 • Hur selen ställs in för att avlasta din rygg
 • Hur du gör stamval
 • Praktisk utövning i fält
 • Studiebesök av ett bestånd för att se effekten av tidig ungskogsröjning

Natur & Kulturhänsyn  Röjning/Förröj.

 Miljötänkande och kunskap om, hur vi alla kan bidra till det, har aldrig varit viktigare än nu. Oavsett i vilken bransch vi verkar. För ett arbete inom skogsbruket är det ofta ett krav.

I FÄLT (1 DAG)


Utbildningen hos oss sker i fält.
Utbildningen påbörjas med en webb del inom Skötselskolan.
Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Fältdel
 • Trädarter inom området
 • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
 • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
 • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
Detta ska inkluderas:
 • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning
 • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning
Kunskapsmål (Teori- och fältdel sammantaget)
Efter genomgången kurs skall du:
 • Kunna genomföra vardaglig naturhänsyn i samband med röjning och förröjning
 • Känna igen olika lövträdsarter och buskar med fokus på arter som har höga biologiska värden inom området
 • Förstå vikten av att röja fram och dra undan ris på fornlämningar och övriga kulturlämningar samt rågångar i samband med röjning och förröjning
 • Känna igen forn- och kulturminnen i skogsmark och praktiskt kunna ta hänsyn till dessa vid röjningsarbete
 • Kunna planera objekt inför röjning med avseende på naturhänsyn, kulturhänsyn, ståndortsanpassning och arbetseffektivitet

Röjsågskörkort - RA & RB

RA

(EN DAG)


Röjsågens grundkunskaper - Kursen som gör dig redo för att gå  med röjsåg bland gräs och buskar. Lär dig grunder som innefattar sågens skötsel och vård, selens inställning, filning av klinga, samt skränkning, sågteknik, risker och säkerhet.

RB

(TVÅ DAGAR)


I den här kursen bygger du på kunskaperna för att effektiv och säker skogsröjning. Sågteknik för fällriktining, hur man gör stamval, samt beräkning av kvarvarande stamantal. Teoretiska och praktiska prov ingår.

Anmäl ditt intresse via formuläret här >